Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Шановні калушани !

 Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради діє відповідно до Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, яке затверджене рішенням  міської ради від 18.08.2015 року №3222

Основним завданням управління є забезпечення в м. Калуші реалізації державної соціальної політики у сфері цивільного захисту населення і включає:

- забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру, організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- організацію відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – міська ланка) до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

- здійснення разом з іншими органами управління міської ланки цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- взаємодію з органами внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, військкомату, митних та інших адміністративних органів по забезпеченню дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, організовувати забезпечення виконання вимог підприємствами, організаціями і установами, розташованими на території міста незалежно від форм власності і підпорядкування та об'єднаннями громадян;

- організацію роботи по охороні навколишнього природного середовища.

Управління відповідно до покладених на нього завдань :

- забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

- подає міському голові та управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської  облдержадміністрації:

- пропозицiї до проектiв державних та регiональних програм щодо удосконалення органiзацiї цивiльного захисту та запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй;

- пропозицiї щодо включення до проектiв державного i місцевих бюджетiв витрат на розвиток i функцiонування органiв управлiння та сил міської ланки цивiльного захисту, систем зв’язку та централiзованого оповiщення, здiйснення заходiв щодо захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiї їх наслідків;

- здiйснює у межах своїх повноважень збiр, накопичення, обробку i аналiз iнформацiї про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне iнформування міського голови та управлiння з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації;

- подає міському голові пропозицiї щодо утворення та складу спецiальних комiсiй з лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, бере участь у їх роботi;

- координує дiяльнiсть сил міської ланки цивiльного захисту щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслідків;

- забезпечує оповiщення керiвного складу органiв управлiння та сил міської ланки цивiльного захисту, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь:

- у прогнозуваннi ймовiрностi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, здiйснює районування територiй за наявнiстю потенцiйно небезпечних об’єктiв i об’єктiв пiдвищеної небезпеки та загрози виникнення стихiйного лиха;

- у пiдготовцi для подання міському голові пропозицiй щодо розподілу коштiв резервного фонду міського бюджету для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, надання матерiальної та фiнансової допомоги населенню, яке постраждало внаслiдок надзвичайних ситуацiй;

- в органiзацiї вiдновлювальних робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, що проводяться силами  цивільного захисту;

- у впровадженнi в практику досягнень науки i технiки з питань запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй, зменшення впливу негативних наслiдкiв та проведення робiт з їх лiквiдацiї;

- у розробленнi для подання в установленому порядку міському голові плану цивiльного захисту i заходiв щодо запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв;

- в органiзацiї та проведеннi пiдготовки органiв управлiння та сил міської ланки цивiльного захисту, населення до дiй у надзвичайних ситуацiях у мирний час та в особливий перiод, зокрема пiдготовки учнiв i студентiв з питань безпеки життедiялъностi та цивiльного захисту;

- у розробленні та органiзації здiйснення заходiв щодо евакуацiї населення iз зон надзвичайних ситуацiй та зон можливих бойових дiй в особливий перiод;

- у межах своїх повноважень у виконаннi завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi міста.

- органiзовує та в установленому порядку здiйснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподiлом i цiльовим використанням матерiального резерву для запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй та лiквiдації їх наслідків;

- органiзовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облiк, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботi комiсii з питань визначення їхнього стану;

- здійснює планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- приймає участь у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

- спільно з управлінням ДСНС України подає в міську раду  міському голові пропозицiї щодо потреби в засобах радiацiйного i хiмiчного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки цивiльного захисту, а також щодо мiсць їх зберігання;

- органiзовує накопичення та зберiгання засобiв радiацiйного і хiмiчного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки цивiльного захисту та їх своєчасну видачу пiд час загрози виникнення або виникнення радiацiйних і хiмiчних аварiй та в особливий перiод;

- перевiряє готовнiсть комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайнi ситуації;

- розробляє i здiйснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органiв управлiння та сил міської ланки цивiльного захисту в територiальнiй оборонi;

- органiзовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцiнки радiацiйного i хiмiчного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

- забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень міської комісії з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- органiзовує роботу iз забезпечення готовностi системи зв’язку та централiзованого оповіщення;

- доводить до мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування розпорядження про переведення міської ланки цивiльного захисту у вищi ступенi готовності;

- організовує  роботи та бере участь  в організації  державної політики  у сфері  профілактики травматизму, забезпечує  розробку і здійснення заходів щодо їх попередження;

- організовує роботи та налагоджує  зв'язки з підшефними  військовими частинами в порядку надання їм  шефської допомоги;

- розглядає  в межах своєї компетенції  звернення громадян , вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- розробляє та вносить в установленому порядку  міському голові і управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації пропозиції  щодо удосконалення нормативно-правових актів;

- координує і контролює роботу та фінансове і матеріальне забезпечення громадського  формування  Калуська «Міська варта»;

- здійснює контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- розробляє проекти перспективних і поточних планів з охорони навколишнього природного середовища;

- здійснює зв'язок з науково-дослідницькими, державними господарчими та громадськими організаціями для проведення заходів з питань охорони, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів;

- систематично і оперативно інформує населення, підприємства та організації про стан навколишнього природного середовища;

- створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організовує та забезпечує життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

- виконує інші функцiї, що випливають з покладених на управління завдань.

        В управлінн і з питань надзвичайних ситуацій функціонує два відділи:

- цивільного захисту;

 - організаційної, оборонної та господарської роботи.

         Також  управління координує і контролює роботу та фінансове і матеріальне забезпечення громадського  формування Калуська «Міська варта», яке діє відповідно до Положення «Про громадське формування Калуська «Міська варта» (нова редакція), затверджене рішенням міської ради від 30.06.2016 року № 375.

         Громадське формування Калуська «Міська варта» має таку структуру:

- підрозділ по охороні правопорядку Калуська «Міська варта»;

- підрозділ «Народна гвардія»;

- інспекцію з благоустрою  міста Калуша.

         Завданнями громадського формування є:

- здійснення постійного контролю за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою, що здійснюються шляхом:

- проведення перевірок території міста;

- внесення пропозицій з питань благоустрою  на розгляд  органу місцевого  самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- забезпечення спільно з органами внутрішніх справ громадського порядку та безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам;

- сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і припиненні злочинів, в розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ та організацій, громадян від злочинних посягань, участь у боротьбі з  дитячою  бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

- забезпечення правопорядку та дисципліни в закладах освіти і медицини міста, участь в реалізації рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- залучення до надання допомоги державним військовим формуванням  в особливий період;

 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko