Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  відділу ведення Державного реєстру виборців  виконавчого комітету Калуської міської ради

              ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішенням міської ради

 від 01.10.2009 року  №962  

 (п’ятдесят третя сесія п’ятого   

 демократичного скликання)

 Секретар міської ради

 Роман Боднарчук

ПОЛОЖЕННЯ

відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Калуської міської ради

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.

2. Відділ ведення Державного реєстру виборців в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Відділ ведення Державного реєстру виборців має власну печатку, зразок якої встановлюється Центральною виборчою комісією.

4. Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців є:

4.1. Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста;

4.2. Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

5. Відділ ведення Державного реєстру виборців відповідно до покладених на нього  завдань:

5.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

5.2. Веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

5.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

5.4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

5.6. Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру та веде облік осіб, яким видана така довідка;

5.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

5.8. Здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

5.9. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

5.10. Надає у встановленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

5.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;       

5.12. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

5.13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Відділ ведення Державного реєстру виборців має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

7. Відділу ведення Державного реєстру виборців заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України „Про Державний реєстр виборців”.

8. Відділ ведення Державного реєстру виборців у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами міської ради, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

9.  Відділ ведення Державного реєстру виборців очолює керівник, який має вищу освіту, як правило юридичну, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій, ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п’ять років.

Керівник відділу ведення Державного реєстру виборців призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

10. Керівник відділу ведення Державного реєстру виборців:

10.1. Забезпечує виконання Закону України „Про державний реєстр виборців” на відповідній території;

10.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

10.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

10.4. Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України „Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;

10.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

10.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

10.7. Підписує документи, визначені Законом України „Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою відділу;

10.8. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України „Про Державний реєстр виборців”;

10.9. Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

10.10. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням відділу.

11. Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади міським головою.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.

На посаду спеціаліста І категорії відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

 

Начальник відділу                                                   Петро Перегіняк

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko