Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Загальні положення
 2. Управління освіти Калуської міської ради (далі – управління освіти) є виконавчим органом міської ради та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади в галузі освіти – управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації в порядку встановленому законом.
 3. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, міського виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 4. Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатків на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Структура і штатний розпис управління освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та затверджуються міським головою за поданням начальника управління освіти.

 1. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїми найменуваннями.
 2. Зразки та описи печатки, бланку і вивіски управління затверджуються керуючим справами виконкому.
 3. Юридична адреса управління освіти Калуської міської ради:  вул. Підвальна, 16,  м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300.

2.      Основні завдання управління освіти

 1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території.
 2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
 3. Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної освіти та вимог Базового Компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.
 5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.
 6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.
 7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
 8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.
 10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту  прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.
 11. Здіснення міжнародного співробітництва.

3.      Основні функції управління освіти

3.1     Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними  та позашкільними навчальними закладами міста

 1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.
 2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.
 3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючі мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
 4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.
 5. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
 6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
 7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.
 8. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для екстернатної форми навчання, прискореного отримання бажаючими громадянами повної загальної середньої освіти.
 9. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
 10. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролю використання капітальних вкладень та залучених коштів.
 11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 12. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті
  1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
  3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
  4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
  5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
  6. Погоджує статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

 1. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством   освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 2. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 3. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади.
 4. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.
 2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
 4. . Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
  1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
  2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 5. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту
  1. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
  2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.
  3. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
  5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.
  6. Координує роботу пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
  7. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів благодійних організацій.
  8.  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
  9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
  10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством  освіти і науки, молоді та спорту України.
  13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 6. Інша діяльність управління освіти
  1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті: організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

 1. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 

 1. Права управління освіти
  1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.
  2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.
  3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
  4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.
  5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
  6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.
  7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти.
  8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 2. Керівництво та апарат управління
  1. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником управління освіти і науки Івано-Фракнівської обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державного мовою.

5.2.   Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

 1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників управління.
 2. Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти міської ради, функціональні обов'язки його працівників.
 3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.
 4. Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання.
 5. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів.
 6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління освіти, керівників комунальних навчальних закладів та педагогічних працівників відповідно до діючого законодавства.
 7. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.
 8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти.
 9. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.
 10. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти.
 11. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.
 12. Розглядає клопотання та вносить пропозиції виконавчому комітету про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.
 13. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
 14. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.
 15. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної або оскаржені в судовому порядку.
 16. Начальник управління освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління освіти і за погодженням з начальником управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
 17. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (в тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також – кількості відповідних навчальних закладів.   

5.5.1. У структуру управління освіти входять:

- апарат у складі:

відділу загальної  середньої освіти;

сектору виховної роботи, дошкільної та позашкільної  освіти;

- централізована бухгалтерія;

- відділ технічного обслуговування;

- логопедичний пункт.

 1. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти міської ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також – кількості відповідних навчальних закладів (згідно з освітніми галузями)
  1. Посада заступника начальника управління освіти встановлюється при наявності не менш, ніж 700 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів.
  2. Посада спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на управління освіти.
  3. Посада спеціаліста відповідної категорії з дошкільного виховання встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на управління освіти.
  4. Встановлюється не менш, ніж 1 посада на управління, посада спеціаліста відповідної категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти.
  5. Посада спеціаліста відповідної категорії з охорони дитинства встановлюється на 5000 дітей і підлітків у віці до 18 років, але не менш, ніж 1 посада на управління освіти.
  6. Посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на управління.
 2. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління освіти.
 3. При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.
 4. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників  утворюється міський методичний центр загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого  міською радою.
 5. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з підрозділами Калуської міської ради, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Начальник управління освіти                                             Любов Максимович

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko