Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА  14 червня 2000 року № 963 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

2015.03.20

Останнi змiни внесено: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2012 № 635 

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелiк посад педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України 
В. Ющенко

_____________________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 963

ПЕРЕЛІК
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Посади педагогiчних працiвникiв

Директор, завiдувач, начальник вищого навчального закладу I та II рiвня акредитацiї, професiйно-технiчного навчального закладу, загальноосвiтнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї, дошкiльного навчального закладу, позашкiльного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати працi працiвникiв установ i закладiв освiти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу пiслядипломної освiти, приймальника-розподiльника для дiтей органiв внутрiшнiх справ, притулку для дiтей, центру соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей, психолого-медико-педагогiчної консультацiї, навчально-виробничого (мiжшкiльного) комбiнату (центру), школи — дитячого садка, iнших навчально-виховних комплексiв (об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрiв професiйної, медичної, фiзичної та соцiальної реабiлiтацiї iнвалiдiв; ранньої реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв.

Завiдувач: логопедичного пункту, iнтернату при школi, заочного вiддiлення школи, фiльмотеки, навчально-консультацiйного пункту, вiддiлення навчального закладу, навчально-методичного кабiнету (лабораторiї); завiдувач, керiвник виробничої (навчальної) практики, фiзичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстернi, вiддiлу (лабораторiї, кабiнету, частини) з основного напряму дiяльностi, його заступник; завiдувач навчальної (педагогiчної) частини закладiв охорони здоров’я та соцiального забезпечення.

Вчителi, викладачi всiх спецiальностей, асистент вчителя загальноосвiтнього навчального закладу з iнклюзивним та iнтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабiлiтолога, старший викладач вищого навчального закладу I i II рiвня акредитацiї, майстер виробничого навчання, педагог професiйного навчання, старший вихователь, вихователь, соцiальний педагог по роботi з дiтьми-iнвалiдами, логопед закладу охорони здоров'я та соцiального забезпечення, методист, педагог-органiзатор, практичний психолог, соцiальний педагог, керiвник гуртка, секцiї, студiї, iнших форм гурткової роботи; концертмейстер, художнiй керiвник, культорганiзатор, акомпанiатор, екскурсовод, iнструктор з туризму закладiв освiти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керiвник, iнструктор з фiзкультури, iнструктор з працi, iнструктор слухового кабiнету, консультант психолого-медико-педагогiчної консультацiї, старший керiвник та керiвник туристських груп (походу, екскурсiї, експедицiї) у позашкiльних закладах; старший майстер у професiйно-технiчному навчальному закладi, перекладач-дактилолог; помiчник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освiти для громадян, якi потребують соцiальної допомоги i реабiлiтацiї.

Посади науково-педагогiчних працiвникiв вищих навчальних закладiв III–IV рiвня акредитацiї

Керiвник (ректор, президент тощо), заступник керiвника (перший проректор, проректор, перший вiце-президент, вiце-президент), дiяльнiсть якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, керiвник фiлiалу, заступники керiвника фiлiалу (дiяльнiсть яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керiвник вищого навчального закладу пiслядипломної освiти, що акредитований за III або IV рiвнем, його заступники (дiяльнiсть яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), завiдувач кафедрою — професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провiдний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керiвник навчально-наукового iнституту у складi вищого навчального закладу IV рiвня акредитацiї, його заступники (дiяльнiсть яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завiдувач: докторантурою, аспiрантурою, ординатурою, iнтернатурою, пiдготовчим вiддiленням.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko