Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ  ПРИ КАЛУСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

2015.01.16

Для обговорення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ

ПРИ КАЛУСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

1. Загальні засади.

1.1. Громадська рада при Калуській міській раді (надалі -громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом в системі органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Калуша.

1.2. Метою діяльності громадської ради є сприяння участі громадян у попередньому розгляді та вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади міста, налагодження ефективної взаємодії міської ради та органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

1.3. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади міста Калуша, рішеннями міської ради, а також цим Положенням.

1.4. Строк повноважень громадської ради становить два роки.

1.5. Організаційно технічне забезпечення діяльності громадської ради

здійснює відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю міської ради (надалі - відповідальний підрозділ)

1.6. Термін «органи міської ради» у цьому Положенні означає постійні, тимчасові контрольні комісії міської ради, виконавчі органи міської ради, інші органи, створені міською радою.

2. Завдання, функції та права громадської ради.

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

-сприяння реалізації конституційного права територіальної громади міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України;

-здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади міста;

-забезпечення врахування органами місцевого самоврядування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

-попередньо розглядає питання, віднесені до компетенції міської ради розробляє та подає міській раді та її органам пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

-подає міській раді та її органам обов'язкові для розгляду пропозиції;

-проводить відповідно до законодавства громадську експертизу (в т.ч.громадську антикорупційну експертизу) проектів нормативно-правових актів міської ради;

-здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою та її органами пропозицій та зауважень громадськості, а також за дотриманням ними нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення;

-збирає, узагальнює та подає міській раді та її органам інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

-організовує громадські обговорення актуальних життя територіальної громади міста

-готує та оприлюднює щорічні звіти про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

-самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

-залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

-організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;

-отримувати від міської ради та її органів проекти нормативно-правових актів,

отримувати в установленому порядку від органів та посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради.

-звертатись до міської ради та її органів з питань їх діяльності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи;

-направляти своїх представників для участі у заходах міської ради та її органів.

Міська рада та її органи зобов'язані надавати інформацію, необхідну для виконання громадською радою своїх завдань, протягом трьох робочих днів після надходження запиту громадської ради;

2.4. Члени громадської ради мають право:

-безперешкодно входити до приміщень міської ради та її органів, бути прийнятими їх посадовими особами;

-запитувати та одержувати документи та проекти документів міської ради та її органів (крім документів для службового використання та тих, що містять державну таємницю);

-бути присутніми на засіданнях міської ради та колегіальних засіданнях її органів.

3.Формування громадської ради.

3.1. Кількісний та персональний склад громадської ради визначається установчими зборами.

3.2. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.3. Приймати участь в установчих зборах та бути обраними до громадської ради можуть представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані відповідно до законодавства України та діють на території міста, крім осередків політичних

партій (далі - інститутів громадянського суспільства, ІГС).

Учасниками установчих зборів з правом голосу та членами громадської ради не можуть бути депутати міської ради та посадові особи органів місцевого самоврядування .

3.4. Для підготовки та проведення перших установчих зборів міська рада утворює ініціативну групу.

В подальшому ініціативна група утворюється діючим складом громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У випадку, якщо діючий склад громадської ради не утворив ініціативну групу в термін, передбачений цим пунктом, ініціативна группа створюється міською радою.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС (в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради), депутати міської ради, працівники виконавчих органів міської ради.

Ініціативна група приймає рішення більшістю від свого складу та оформлює їх протоколами.

3.5. Ініціативна група визначає місце та час проведення установчих зборів.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів на веб-сайті міської ради оприлюднюється підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок та строк подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальних осіб.

3.6. Для участі в установчих зборах ІГС не пізніше ніж за 10 днів до проведення установчих зборів подають до ініціативної групи заяву у довільній формі, підписану керівником органу організації громадянського суспільства. У заяві зазначаються дата утворення організації громадянського суспільства, її мета та юридична адреса.

До заяви додаються:

-рішення керівного органу (керівника) ІГС, про делегування представника для участі в установчих зборах та висунення кандидатури до складу громадської ради, завірене печаткою ІГС (при наявності);

-біографічна довідка кандидата до складу громадської ради (в разі висунення кандидатури до громадської ради);

3.7. ІГС вправі делегувати для участі в установчих зборах лише одного представника та висунути до складу громадської ради лише одного кандидата (яким може бути як представник ІГС на установчих зборах,, так і інша особа). ІГС, який делегував свого представника на установчі збори, вправі підтримати кандидатуру до складу громадської ради, висунуту іншою ОГС. ІГС в будь-яких час до проведення установчих зборів вправі подати установчим зборам заяву про відкликання висунутої ними кандидатури, до якої додається відповідне рішення керівного органу (керівника) ІГС, завірене печаткою ІГС (при наявності).

3.8. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів та кандидатур до складу громадської ради, а також у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів.

Список учасників установчих зборів та кандидатур до складу громадської ради, а також повідомлення про уточнене місце проведення установчих зборів оприлюднюються на веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 5 днів до проведення установчих зборів.

Заяви, подані без дотримання вимог п. 3.6 цього Положення або пізніше ніж за 10 днів до проведення установчих зборів, ініціативна группа повертає заявникам протягом трьох робочих днів після отримання.

3.9. Ініціативна група забезпечує реєстрацію учасників установчих зборів на (підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу учасника).

Установчі збори відкриває керівник ініціативної групи. Для проведення установчих зборів з числа їх учасників обираються голова, секретар зборів та лічильна комісія.

Якщо до проведення установчих зборів громадська рада вже діяла на установчих зборах заслуховується інформація голови громадської ради про результати її діяльності,

Рішення установчих зборів (крім рішення про обрання громадської ради) приймаються простою більшістю голосів від числа їх учасників, що мають право голосу.

3.10. При обранні складу громадської на рейтингове голосування вносяться всі кандидатури, висунуті і не відкликані ІГС (крім кандидатів, що подали письмові заяви про самовідвід).

Тип голосування (відкрите, таємне) визначається установчими зборами.

Обраними до складу громадської ради вважаються кандидати в кількості, визначеній установчими зборами, що набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо декілька кандидатур набрали рівну кількість голосів, через що визначити склад громадської ради у зазначеній кількості неможливо, по таких кандидатурах проводиться повторне голосування.

Хід та рішення установчих зборів, результати обрання громадської ради фіксуються у протоколі установчих зборів, який підписується головою і секретарем установчих зборів та передається ініціативною группою секретарю міської ради

3.11. Протокол установчих зборів та відомості про обраний склад громадської ради оприлюднюються на веб-сайті міської ради протягом 5 днів після проведення установчих зборів. Відомості про обраний склад громадської ради також публікується в газеті «Дзвони підгір»я».

3.12.. На підставі протоколу установчих зборів міська рада затверджує склад громадської ради. У випадку, якщо міська рада не затвердить склад громадської ради, обраний установчими зборами, ініціативна група повторно проводить установчі збори в порядку, передбаченому цим Положенням.

Повноваження складу громадської ради починаються після підписання рішення міської ради про його затвердження та закінчуються після підписання рішення міської ради про затвердження нового складу громадської ради.

3.13. Членство в громадській раді припиняється за письмовою заявою члена громадської ради або на підставі рішення громадської ради, яке може бути прийнято у разі:

-відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин більше ніж тричі поспіль;

-прийняття керівним органом (керівником) ІГС, яка висунула члена громадської ради, рішення про його відкликання;

-припинення ІГС, представника якого обрано до складу громадської ради;

-неможливості участі члена громадської ради у її роботі за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

3.14. У разі припинення членства у громадській раді або смерті члена громадської ради до її складу автоматично входить наступний за кількістю отриманих голосів кандидат з числа проголосованих на установчих зборах.

Повноваження такого члена громадської ради починаються із наступного засідання громадської ради після подання письмової заяви (прийняття рішення про припинення членства у громадській раді, смерті) особи, яка вибула.

3.15. У випадку, якщо кількісний склад громадської ради зменшився на одну третину порівняно із затвердженим установчими зборами, а список кандидатів, проголосованих на установчих зборах, вичерпаний, громадська рада скликає збори з обрання членів громадської ради замість вибулих та створює ініціативну групу для їх проведення. Такі збори проводяться в порядку, передбаченому для проведення установчих зборів.

4. Організаційна структура громадської ради.

4.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів громадської ради на її першому засіданні.

4.2. Голова громадської ради:

-організовує діяльність громадської ради;

-скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-підписує документи від імені громадської ради;

-представляє громадську раду у відносинах з міською радою, її органами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями засобами масової інформації;

4.3. Голова громадської ради може мати заступника, який обирається з числа членів громадської ради у визначеній нею кількості. Заступник голови громадської ради виконує доручення голови громадської ради, а також виконує обов'язки голови громадської ради в разі його відсутності.

4.4. Громадська рада обирає зі свого складу секретаря. Функції секретаря громадської ради за її рішеннями може виконувати працівник відповідального підрозділу міської ради.

4.5. Повноваження голови громадської ради, його заступника, секретаря громадської ради припиняються у разі припинення їх членства у громадській раді або за рішенням громадської ради.

4.6. Громадська рада самостійно визначає свою структуру, порядок роботи та галузеву спрямованість своїх робочих органів (комітетів, комісій, експертних груп тощо).

5. Організація роботи громадської ради.

5.1. Громадська рада організовує свою діяльність відповідно до плану роботи, що затверджується нею на кожне півріччя. План роботи визначає час проведення та порядок денний (тематику) засідань громадської ради та громадських обговорень.

План роботи громадської ради та зміни до нього оприлюднюються на веб-сайті міської ради протягом 10 днів після затвердження

5.2. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Перше засідання новообраного складу громадської ради скликає секретар міської ради протягом одного місяця після його затвердження міською радою.

Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

5,3. Місце і час засідання громадської ради визначаються громадською радою на попередньому засіданні або головою громадської ради.

Інформація про місце, час та порядок денний засідання громадської ради оприлюднюється на веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення (крім випадків проведення позачергових засідань).

Секретар громадської ради (особа, що виконує його функції) забезпечує повідомлення всіх членів громадської ради про місце, час та порядок денний засідання громадської ради.

5.4. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина його чинного складу.

Головує на засіданнях громадської ради голова громадської ради, його заступник або інша особа, визначена громадською радою зі свого складу.

Перше засідання новообраного складу громадської ради до обрання голови громадської ради веде секретар міської ради (без права вирішального голосу).

5.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито. Представники ІГС та громадськості міста вправі бути присутніми на засіданнях громадської ради, за рішенням громадської ради їм може надаватись слово для виступу.

У засіданнях громадської ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова та депутати міської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть братии участь інші особи.

5.6. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.7. Секретар громадської ради (особа, що виконує його функції), забезпечує ведення протоколу засідань громадської ради, у якому відображаються порядок денний, хід обговорення та рішення громадської ради.

Протокол засідання громадської ради підписується головуючим на засіданні та секретарем громадської ради (особою, що виконує його функції).

Члени громадської ради можуть долучити до протоколу свої окремі думки, подані у письмовому вигляді.

5.8. Протокол засідання гром#1086;072;дської ради (витяги з нього) надсилається міській раді, а також її органам (в частині, що стосується їх діяльності). протягом 10 днів після проведення засідання громадської ради.

Протокол засідання громадської ради оприлюднюється на веб-сайті міської ради протягом 10 днів після його проведення.

5.9. Громадська рада може проводити громадські обговорення з важливих питань життєдіяльності територіальної громади міста, визначає час таких обговорень та питання, що виносяться на обговорення.

Інформація про місце, час громадського обговорення та винесені на нього питання оприлюднюється на веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 5 днів до проведення обговорень.

Громадська рада визначає особу, що веде громадські обговорення порядок їх проведення, фіксації ходу та результатів громадських обговорень, оприлюднення інформації про результати громадських обговорень.

6. Рішення громадської ради.

6.1.Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду міською радою та її органами.

6.2. Рішення міської ради (її органу), прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради або шляхом надання громадській раді копії рішення. та в інший прийнятний спосіб.

Надіслання громадській раді копії рішення супроводжується інформацією про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

7. Інформування про діяльність громадської ради.

7.1. Голова громадської ради щорічно до 1 червня готує та подає міській раді звіт про діяльність громадської ради, який оприлюднюється на веб-сайті міської ради, а також виступає на пленарному засіданні міської ради із доповіддю про діяльність громадської ради.

7.2. Відповідальний підрозділ міської ради забезпечує надання звіту про діяльність громадської ради міському голові, секретарю міської ради, постійним комісіям та депутатським фракціям міської ради.

7.3.Передбачена цим Положенням інформація про діяльність громадської ради розміщується в окремій рубриці веб-сайту міської ради.

7.4. Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює

виконком міської ради.

7.5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Громада Калуша бере активну участь у житті міста. У Калуші діють відомі ветеранські, екологічні, молодіжні громадські організації, є потужні осередки лемківської та польської культур. Створені неформальні осередки молодіжної культури, зокрема, екстремальних видів спорту.

У місті без конфліктів співіснують релігійні громади найрізноманітнішого спрямування. Триває будівництво відразу кількох храмів різних релігійних громад.

З важливих для громади міста питань міська влада організовує громадські слухання.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko