Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  про  КАЛУСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про КАЛУСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (нова редакція)

1. КАЛУСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (далі - ЦЕНТР) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. (Код 31843714; адреса ЦЕНТРУ: 77300, вул. Пушкіна,9а, м. Калуш, Івано-Франківська область)                                                                  2. Діяльність ЦЕНТРУ спрямовується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення міської ради.                             

3. ЦЕНТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також    цим  Положенням.     

4. Основними принципами діяльності ЦЕНТРУ є:                      

законність;

соціальна справедливість;

раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які    перебувають у складних життєвих обставинах;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових  норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних  послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 5.ЦЕНТР утворюється, реорганізується та ліквідується міською радою (код 33578261, адреса: 77300, вул. Івана Франка, 1, м. Калуш, Івано-Франківська область).

6. Основними завданнями ЦЕНТРУ є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

7. ЦЕНТР відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

осіб з числа випускників інтернатних закладів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів;    

осіб з інвалідністю;

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3) здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей

здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

4) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

5) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному Центру та відповідному органу місцевого  самоврядування;

8) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

9) здійснює заходи щодо соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

10) забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

8. ЦЕНТР має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

для підвищення ефективності діяльності Центру при ньому можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які проводять діяльність на громадських засадах.

9. Положення про ЦЕНТР, його структура затверджується рішенням Калуської міської ради.  Кошторис, штатний розпис ЦЕНТРУ затверджує міський голова.

10. ЦЕНТР очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку міським головою за погодженням з директором обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

11. Директор ЦЕНТРУ:

здійснює загальне керівництво діяльністю ЦЕНТРУ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦЕНТР завдань, законність прийнятих ним рішень;

затверджує положення про структурні підрозділи ЦЕНТРУ та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

розробляє проекти нормативно-правових актів, програм в межах наданих йому повноважень;

представляє ЦЕНТР у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції ЦЕНТРУ;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЦЕНТРУ;

утворює  атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників ЦЕНТРУ;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників ЦЕНТРУ;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦЕНТРУ.

12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників ЦЕНТРУ затверджується міським головою.

13. Міська рада забезпечує ЦЕНТР відповідним приміщенням, засобами зв»язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

14. Діяльність ЦЕНТРУ фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

15. ЦЕНТР є неприбутковою організацією,  надає послуги на безоплатній основі.

16. ЦЕНТР є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатки, штамп, бланк із своїм найменуванням та зображенням Державного герба України.

17. Повне найменування “КАЛУСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ”;

скорочене найменування – КМЦСССДМ.

 18. Юридична адреса ЦЕНТРУ: 77300 вул. Пушкіна 9а, м. Калуш,  Івано - Франківська  область.

 19. Код ЄДРПОУ Калуського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді 31843714.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko