Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ про фінансове управління Калуської міської ради

Розділ I. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Калуської міської ради (далі – управління) утворюється Калуською міською радою та є її виконавчим органом.  управління є підзвітним та підконтрольним Калуській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Калуської міської ради та міському голові м.Калуша, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади –  Головному фінансовому управлінню обласної державної  адміністрації в порядку, встановленому законом.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, наказами начальника Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах його компетенції, а також цим Положенням.

Розділ II.  Організація роботи Управління

2.1. Управління очолює начальник.

2.2. На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління або інша особа згідно з розпорядженням міського голови.

2.3. Начальник, заступник начальника та інші посадові посадові особи управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

2.4.  Положення про відділи, які входять до складу управління, затверджуються міським головою.

2.5. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів та працівників управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

- затверджує розпис міського бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- має право за рішенням Калуської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

- забезпечує особистий прийом громадян та розгляд їх письмових звернень.

2.6. Положення про управління затверджується Калуською міською радою. Посадова інструкція начальника управління погоджується заступником міського голови, який координує діяльність управління, та затверджується міським головою м.Калуша, а посадові інструкції працівників управління затверджуються начальником управління.

Розділ III. Завдання та функції управління

3.1. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

2) складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчого комітету та міської ради;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

6) здійснення контролю загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету; розробляє в установленому порядку прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) організовує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету міста;

9) організовує виконання міського бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами міської ради, об’єднаною державною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) складає розпис міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

11) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, в межах своєї компетенції координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

12) проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

13) розглядає баланси, звіти про виконання бюджету міста та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства;

14) проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує висновки про доцільність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

16) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчих органів міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

17) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому законодавством, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

18) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

19) готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін;

20) розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, рішень міської ради, проводить експертизу проектів рішень та розпоряджень розробників з питань, що стосуються бюджету, на відповідність їх бюджетному законодавству та рішенню про міський бюджет на відповідний рік;

21) в межах повноважень та в установленому порядку погоджує фінансові плани підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Калуша та звіти про їх виконання;

22) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених завдань.

Розділ IV. Права управління

4.1. Управління має право:

1) в установленому законодавством порядку одержувати від інших управлінь та відділів міської ради,  підприємств, установ та організацій, фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції застосовувати до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів заходи впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до статей 117 та 118 Бюджетного кодексу України;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Розділ V. Фінансування діяльності управління

5.1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Юридична адреса: 77300 Івано-Франківська область, м.Калуш, вул.С.Бандери 18.

5.2. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує Калуська міська рада. Кошторис та штатний розпис управління затверджує міський голова.

Розділ V1. Заключні положення

6.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням Калуської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Калуській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Калуської міської ради.

 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko