Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  про управління  економічного розвитку міста.

1. Загальні положення

               1.1. Управління  економічного розвитку міста Калуської міської ради (далі  -  управління)  є структурним  підрозділом Калуської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, її виконавчому комітету  та міському голові.       

               1.2. Утворення управління є виключною компетенцією Калуської міської ради.

               1.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка.

               1.4. Управління забезпечує реалізацію державної політики у сфері економіки, виконання повноважень власних і делегованих у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, розвитку внутрішнього споживчого ринку, торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

               1.5. Управління при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з іншими виконавчими органами Калуської міської ради, державними органами а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

               1.6. Управління   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією України,  законами  України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, розпорядженнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.   

               1.7. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

2. Основні завдання і функції управління

               2.1.1. Забезпечення діяльності Калуської міської ради і виконавчого комітету в реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку міста, розвитку міжрегіональних та міжнародних економічних зв’язків;

               2.1.2.  Сприяння ефективному проведенню економічних реформ, розвитку підприємництва, раціонального використання виробничо-технічного потенціалу, його природних, трудових та фінансових ресурсів;

               2.1.3.  Участь у реалізації державної промислової політки, розвитку транспорту та зв’язку, державної політики енергозбереження;

               2.1.4.  Забезпечення реалізації регуляторної політики, державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

               2.1.5. Забезпечення у реалізації державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг;

               2.1.6. Забезпечення державної інвестиційної, інноваційної та цінової політики;

               2.1.7. Забезпечення у реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

               2.1.8. Забезпечення у реалізації державної політики у сфері закупівель товарів і послуг за рахунок державних коштів та коштів міського бюджету.

               2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

               2.2.1. Аналізує  стан  і  тенденції  економічного  і  соціального розвитку  міста,  бере  участь  у  визначенні  його  пріоритетів, розробленні напрямів  структурної,  інвестиційної  та інноваційної політики та  готує пропозиції з цих питань;

               2.2.2. Виконує  роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку міста, займається розробкою проектів нормативно-правових актів, проводить їх експертизу, готує проекти програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з питань самоврядування (економічної та фінансової його складової), подає їх на розгляд міському голові, виконавчому комітету та на затвердження міській раді, бере участь в організації їх виконання, подає міському голові, виконавчому комітету та раді звіти про хід та результати виконання цих програм;

2.2.3. Бере участь в забезпеченні збалансованості економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;

2.2.4. Забезпечує складання балансів фінансових і трудових ресурсів міста;

               2.2.5. Готує  пропозиції  з  питань  розміщення  на  території міста   нових, реконструкції,  розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення,  які належать до сфери її управління;

2.2.6. Організовує розгляд проектів планів підприємств і організацій комунальної власності міста, вносить до них зауваження та пропозиції, проводить аналіз результатів їх фінансово-господарської діяльності, аналізує  платоспроможність збиткових підприємств та підприємств, до яких застосовано Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом»;

2.2.7. Узгоджує плани діяльності підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, і розглядає плани діяльності підприємств, що знаходяться на території міста різних форм власності, за їх згодою;

2.2.8. Систематизує та узагальнює стан соціально-економічного розвитку міста, діяльність підприємств промисловості, сплату платежів до бюджету суб’єктами підприємницької діяльності;

               2.2.9. Вносить пропозиції щодо проведення у встановленому законом порядку санації підприємств з метою попередження їхнього банкрутства, поліпшення фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності продукції (товарів, послуг);

2.2.10. Подає в обласну державну адміністрацію необхідні показники і вносить пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку області, розвитку підприємництва, енергозбереження Івано-Франківської області, а також в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розміщених на території міста, з питань, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста та забезпеченням потреб мешканців міста;

2.2.11. Бере участь у залученні підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координації цієї роботи;

2.2.12. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста;

2.2.13. Бере  участь  у  розробленні   проектів   регіональних   і міжрегіональних програм та їх реалізації;

2.2.14. Сприяє здійсненню інвестиційної, інноваційної та міжнародної діяльності на території міста;

               2.2.15. Бере участь у межах своєї компетенції  в  підготовці  пропозицій щодо   забезпечення   реалізації  державної  цінової  політики  та вдосконалення порядку регулювання цін;

               2.2.16. Сприяє створенню  інфраструктури  підтримки  регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та  підприємництва  на  території  міста,  надає  консультаційну, інформаційну    та   іншу   допомогу   суб'єктам   підприємницької діяльності;

               2.2.17. Бере  участь  разом  з  іншими  структурними  підрозділами міської ради  у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

               2.2.18. Забезпечує в межах своїх повноважень  захист  економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

2.2.19. Готує пропозиції по встановленню порядку за використанням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності міста;

2.2.20.  Бере участь в розробці програм приватизації комунального майна;

2.2.21. Бере участь в підготовці пропозицій з питань санації, банкрутства і реструктуризації підприємств;

2.2.22. 3діснює прогнозні розрахунки фонду оплати праці для визначення джерел доходів бюджету міста;

               2.2.23. Виконує  в межах делегованих йому повноважень регуляторні функції;

2.2.24. Сприяє розвитку підприємництва в місті, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє програми розвитку підприємництва в місті;

2.2.25. Бере участь в розробці заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, раціональному використанню вторинних ресурсів і відходів виробництва;

2.2.26. Забезпечує проведення паспортизації енергоефективності та проводить моніторинг стану використання паливно-енергетичних ресурсів на підпорядкованих міській раді об’єктах;

2.2.27. Аналізує стан і тенденції розвитку та впровадження енергозберігаючих заходів та технологій;

2.2.28. Аналізує соціально-економічну ситуацію, прогнозує динаміку попиту населення на товари народного споживання і послуги, сприяє формуванню на території міста споживчого ринку товарів та послуг;

2.2.29. Бере участь в організації місцевих виставок, ярмарків та сприяє розвитку всіх форм торгівлі;

2.2.30. Сприяє розвитку транспорту і зв’язку на території міста Калуша у межах наданих повноважень, готує рішення про затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності;

      2.2.31. Аналізує  стан  і  бере  участь  у  межах  компетенції  в розробленні  пропозицій  щодо  розвитку  споживчого  ринку,  ринку побутових  послуг  і  створення  їх   інфраструктури,   поліпшення організації  та  якості  обслуговування  населення  підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту;

2.2.32. Здійснює у відповідності  з законодавством  контроль за належною  організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі і ресторанного господарства,   побутового   обслуговування;

2.2.33. Бере участь у контролі за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності умов і правил діяльності в межах чинного законодавства;

2.2.34. Бере участь в розробці програм зайнятості і заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття;

               2.2.35. Розробляє та організовує реалізацію заходів,  спрямованих на  нарощування  інвестиційних  ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Калуша, незалежно від форм власності;

               2.2.36. Вносить пропозиції щодо вдосконалення обліку, звітності та державної статистики;

2.2.37. Розглядає звернення і пропозиції державних органів, господарських структур, громадських організацій, засобів масової інформації, народних депутатів і громадян з питань, які відносяться до компетенції управління;

2.2.38. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає у встановленому порядку відповідним органам звітність за затвердженими формами;

2.2.39. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

2.2.40. Здійснює згідно діючого законодавства України інші повноваження.

3. Управління має право:

               3.1. Залучати спеціалістів підрозділів міської ради та виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

               3.2. Одержувати у встановленому порядку від відділів і управлінь Калуської міської ради, структурних підрозділів територіальних органів центральної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

               3.3. Скликати в установленому порядку наради, комісії, проводити семінари, а також заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до його компетенції;

               3.4. Проводити перевірки стану виконання рішень Калуської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань віднесених до його компетенції;

               3.5. Вносити міському голові пропозиції з економічних питань, готувати проекти рішень на сесійні засідання Калуської міської ради та засідання виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції управління;

               3.6. Брати участь у сесійних засіданнях Калуської міської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Калуської міської ради з питань, віднесених до компетенції управління;

3.7. Брати у встановленому законом порядку участь в перевірках підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань, що відносяться до його компетенції;

3.8. Перевіряти у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг всіх форм власності дотримання правил торгівлі і надання послуг;

               3.9. Управління має також інші права, надані йому чинними нормативними актами.

4.  Керівництво управлінням

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.2. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління та погодженням заступника міського голови, в підпорядкуванні якого знаходиться управління.

4.3. Заступник начальника управління безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний і підзвітний, виконує обов'язки начальника під час його відсутності.

4.4. Начальник управління та заступник начальника управління займаються розробкою проектів нормативно-правових актів, проводять їх експертизу.

4.5. Працівники управління призначаються на посади на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, і звільняються з посади міським головою.

4.5.    Начальник Управління:

4.5.1. Безпосередньо підпорядкований міському голові;

4.5.2. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд сесій Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови;

4.5.3. Визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів та інших працівників управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації. Розподіл обов’язків між заступником начальника управління і працівниками здійснюється на основі затверджених ним посадових інструкцій;

4.5.4. Здійснює розподіл обов'язків між працівниками управління на основі затверджених ним посадових інструкцій;

4.5.5. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, затверджує  функціональні обов'язки працівників управління, плани робіт;

4.5.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови;

4.5.7. Подає на затвердження у встановленому порядку штатний розпис управління;

4.5.8. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

4.5.9.  Приймає рішення щодо преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам управління відповідно до затвердженого начальником управління «Положення про преміювання працівників управління»;

4.5.10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо економічного розвитку міста та вирішення інших питань в управлінні може створювати наукові ради і комісії. Склад рад і комісій та положення про них затверджуються начальником управління;

         4.5.11. Начальник управління може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

5. Відповідальність

5.1. Начальник управління несе  відповідальність за:

5.1.1. Виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. Виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

5.1.4. Правильне оформлення проектів рішень Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції управління.

6. Умови оплати праці Управління.

Оплата праці працівників управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7. Заключні положення.

7.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Структура, чисельність працівників управління та Положення про управління затверджуються міською радою. Положення про структурні підрозділи управління, штатний розпис управління, витрати на його утримання затверджує міський голова.

7.3. Місце знаходження та юридична адреса управління економічного розвитку міста Калуської міської ради: вул. Шевченка 6, м. Калуш, Івано-Франківська область, індекс 77300.

7.4. Працівники управління мають службові посвідчення відповідного зразка.

7.5. Покладання на управління обов'язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються компетенції управління, не допускається.

7.6. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Начальник управління:                                    Соколовський Юрій Володимирович

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko