Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

2014.12.18

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2002 р. N 169
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 1558 ( 1558-2004-п ) від 17.11.2004 
N  371 (  371-2005-п ) від 18.05.2005 
N  518 (  518-2009-п ) від 21.05.2009 
N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 
N  426 (  426-2011-п ) від 20.04.2011 } 

     На виконання  пункту  11  заходів  щодо  реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки, затверджених Указом Президента України від 26 липня 2000 р.  N 925 ( 925/2000 ),  та   з  метою  формування   дієздатного   кадрового потенціалу,  залучення  на  державну  службу  висококваліфікованих спеціалістів Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити  Порядок  проведення  конкурсу   на   заміщення вакантних посад державних службовців (додається).
     2. Головному  управлінню державної служби разом з Українською Академією державного управління при Президентові України розробити і  затвердити  у  тримісячний  термін Загальний порядок проведення іспиту  кандидатів  на   заміщення   вакантних   посад   державних службовців.
     Державним органам,  у  яких  працюють  державні службовці,  з урахуванням Загального порядку  проведення  іспиту  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад державних службовців розробити порядок проведення іспиту  у  конкретному  державному  органі  та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень.
     3. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету Міністрів України  від  4  жовтня 1995 р.  N 782 ( 782-95-п ) "Про затвердження  Положення  про  порядок   проведення   конкурсу   на заміщення вакантних   посад  державних  службовців"  (ЗП  України, 1996 р., N 2, ст. 56).
     4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.  
     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ
     Інд. 19  
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                              постановою Кабінету Міністрів України                                   від 15 лютого 2002 р. N 169
                             ПОРЯДОК                  проведення конкурсу на заміщення                вакантних посад державних службовців  
                        Загальні положення
     1. Відповідно  до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс),  крім випадків,  коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
     2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен  забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу  до державної служби громадян України.
     3. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних посад  державних  службовців  наказом  (розпорядженням)  керівника відповідного  державного  органу,  який  здійснює  призначення  на посаду  державного  службовця,  утворюється  конкурсна  комісія  у складі голови, секретаря і членів комісії.
     Очолює   конкурсну  комісію  заступник  керівника  державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та  юридичної  служб,  а  також  окремих  структурних  підрозділів апарату  державного  органу.  {  Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  1558 ( 1558-2004-п ) від 17.11.2004,   N  371   (  371-2005-п  )   від  18.05.2005,  N  518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009 }
     У  разі  проведення  конкурсу  на  заміщення вакантної посади державного службовця, що виконує функції, пов'язані з регулюванням підприємницької   діяльності,   до   складу   конкурсної   комісії включаються  також  представники  галузевих  рад  підприємців,  що утворені при відповідних органах виконавчої влади, та представники громадських  рад при центральних органах виконавчої влади. { Пункт 3  доповнено  абзацом  згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009 }
     4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього  органу  або  конкурсною комісією органу вищого рівня.
     5. Переведення  на  рівнозначну  або  нижчу  посаду  в одному державному  органі,  а  також  просування  по   службі   державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
                    Умови проведення конкурсу
     6. Умови  проведення  конкурсу  в  окремому державному органі відповідно до цього Порядку  визначаються  його  керівником,  який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.
     Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.
     7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:  
     {  Абзац  другий  пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 426 ( 426-2011-п ) від 20.04.2011 }  
     визнані в установленому порядку недієздатними;
     мають судимість,   що   є   несумісною  із  зайняттям  посади державного службовця;
     у разі   прийняття    на    службу    будуть    безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам; { Абзац п'ятий пункту 7   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому законом порядку на визначений термін;
     в інших випадках, установлених законами.
     8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).
     9. Конкурс проводиться поетапно:
     1) публікація  оголошення  державного  органу  про проведення конкурсу в пресі або поширення  його  через  інші  засоби  масової інформації;
     2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
     3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
                      Оголошення про конкурс
     10. Державний    орган,    у   якому   проводиться   конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення  про  проведення  конкурсу  в пресі  або  поширити  його  через  інші  офіційні  засоби  масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
     11. В  оголошенні  про  проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
     1) найменування  державного  органу   із   зазначенням   його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
     2) назви   вакантних   посад  із  зазначенням,  що  додаткова інформація щодо основних  функціональних  обов'язків,  розміру  та умов оплати праці надається кадровою службою;
     3) основні вимоги до кандидатів,  визначені державним органом згідно  з  типовими  професійно-кваліфікаційними  характеристиками посад державних службовців;
     4) термін  прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
     В оголошенні  може  міститися  додаткова  інформація,  що  не суперечить законодавству про державну службу.
     12. При   заміщенні   вакантних  посад,  призначення  на  які відповідно  до  законів,  актів  Президента  України  та  Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5  цього  Порядку  в  межах  одного  державного  органу конкурс не оголошується.
        Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
     13. Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:
     заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
     заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними додатками;
     дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
     копії   документів   про   освіту,  підвищення  кваліфікації, присвоєння   наукового  ступеня  або  вченого  звання,  засвідчені нотаріально  чи  в  іншому  встановленому  законодавством порядку; { Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     відомості    про   майно,   доходи,   витрати,   зобов'язання фінансового  характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та  близьких  осіб корпоративних прав; { Абзац шостий пункту 13 із змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
     довідку  про  стан  здоров'я;  {  Пункт  13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     письмову  згоду  на проведення спеціальної перевірки. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     Особи, які  працюють  у  державному  органі,   де   оголошено конкурс,  і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
     14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,   досвіду   роботи,   професійного   рівня   і   репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
{  Пункт  14  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     15. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання яких не передбачено законодавством.
     16. Кадрова   служба   державного   органу  перевіряє  подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо  прийняття на   державну   службу,  передбаченим  для  кандидатів  на  посаду державного службовця.
     17. Особи,  документи  яких  не   відповідають   встановленим вимогам,  за  рішенням  голови  конкурсної  комісії до конкурсу не допускаються,  про  що  їм  повідомляється  кадровою   службою   з відповідним обґрунтуванням.
     Якщо кандидат   наполягає  на  участі  у  конкурсі  за  даних обставин,  він  допускається  до  конкурсу,  а  остаточне  рішення приймає конкурсна комісія.
     17-1.  Особа,  яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
{  Порядок  доповнено  пунктом  17-1 згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     18. Подані   документи   і   матеріали   конкурсної   комісії зберігаються у кадровій службі.
              Проведення іспиту та відбір кандидатів
     19. Іспит  проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс,  з метою  об'єктивної  оцінки  знань  і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.
     20. Кадрова   служба  за  погодженням  з  головою  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.
     21. Під  час  іспиту перевіряються знання Конституції України ( 254к/96-ВР ),  Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та  "Про  засади  запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), а також   законодавства   з   урахуванням  специфіки  функціональних повноважень   відповідного   державного   органу  та  структурного підрозділу.
{  Пункт  21  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1432 ( 1432-2009-п ) від 08.12.2009 }
     22. Загальний   порядок   проведення   іспиту  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад  державних  службовців   розробляється Головдержслужбою   разом   з   Українською   Академією  державного управління при Президентові України.
     23. Порядок проведення іспиту у державному органі та  перелік питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень  цього  державного  органу   та   його структурних підрозділів затверджується керівником органу,  в якому проводиться конкурс,  відповідно до цього  Порядку  та  Загального порядку  проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
     24. Кандидати,  які  не  склали   іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
     25. Конкурсна    комісія   на   підставі   розгляду   поданих документів,  результатів іспиту та співбесіди з  кандидатами,  які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.
     26. Інші кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були відібрані для призначення на посади,  у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані  для  зарахування  до кадрового  резерву  в  цьому  державному  органі  і  протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  повторного конкурсу.
     Якщо за  результатами  конкурсу  не   відібрано   жодного   з кандидатів  для  призначення на посаду,  конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
     27. Якщо  жоден  з  кандидатів  не  рекомендований конкурсною комісією  для  зайняття  вакантної  посади  державного  службовця, оголошується повторний конкурс.
     28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
     29. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
     У рішенні комісії,  що подається керівнику державного органу, обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
     30. Засідання  конкурсної  комісії  оформляється  протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії  і подається   керівникові   не  пізніше  ніж  через  два  дні  після голосування.  Кожний член комісії може додати  до  протоколу  свою окрему думку.
     31. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
     32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування  до  кадрового  резерву  приймає  керівник  державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
     33. Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного  державного  органу   протягом   трьох   днів   після ознайомлення з цим рішенням.
     34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

 

           ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ             УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ                      ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 N 30/84 від 10.05.2002               Зареєстровано в Міністерстві      м. Київ                          юстиції України                                       24 травня 2002 р.                                       за N 446/6734  
               Про затвердження Загального порядку                    проведення іспиту кандидатів         на заміщення вакантних посад державних службовців
        { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного                                управління державної служби           N 239/251 ( z0908-09 ) від 09.09.2009 }  
     Відповідно до  постанови  Кабінету   Міністрів   України  від 15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку проведення   конкурсу   на  заміщення  вакантних  посад  державних службовців" та на виконання пункту 2 рішення Координаційної ради з питань  державної  служби  при  Президентові України від 14 лютого 2002 року N 1/2002-1 Н А К А З У Є М О:
     1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту  кандидатів на  заміщення  вакантних посад державних службовців (додається) та ввести його в дію з 1 липня 2002 року.
     2. Правовому відділу Головдержслужби (Сміян О.А.) підготувати в   установленому   порядку  матеріали  для  державної  реєстрації Загального  порядку  проведення  іспиту  кандидатів  на  заміщення вакантних   посад  державних  службовців  у  Міністерстві  юстиції України.
     3. Управлінню   справами   (Кузьменко    М.М.),    управлінню організаційної   роботи  (Лещенко  М.М.),  управлінню  центральних державних  органів   (Гапон   І.І.),   управлінню   територіальних державних  органів  (Галіна  Т.В.)  після  державної  реєстрації в Міністерстві  юстиції  України  забезпечити  розсилку   Загального порядку  центральним  органам  виконавчої  влади,  Раді  міністрів Автономної    Республіки    Крим,    обласним,    Київській     та Севастопольській міським державним адміністраціям.
     4. Науково-аналітичному   управлінню   (Сороко   В.М.)  після державної реєстрації в Міністерстві  юстиції  України  наказу  про затвердження  Загального  порядку  проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних  посад   державних   службовців   забезпечити опублікування   його  у  "Віснику  державної  служби  України"  та розміщення на Web-сторінці Головдержслужби.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби Борсука М.О.
 Начальник  Головдержслужби                                 Г. Леліков
 Ректор Української Академії  державного управління при  Президентові України                            В. Луговий
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                       наказ Головного управління                                       державної служби України,                                       Української Академії                                       державного управління при                                       Президентові України                                       від 10.05.2002 р. N 30/84
                                      Зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції України                                       24 травня 2002 р.                                       за N 446/6734
                        Загальний порядок             проведення іспиту кандидатів на заміщення                вакантних посад державних службовців
     { У тексті  Загального порядку  слова  "Про боротьбу з        корупцією"  (  356/95-ВР  )  замінено  словами  "Про        засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 )        згідно  з  Наказом  Головного  управління  державної        служби N 239/251 ( z0908-09 ) від 09.09.2009 }  
     Цей Порядок   визначає   правові   та   організаційні  засади проведення  іспиту  кандидатів  на   заміщення   вакантних   посад державних  службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на  заміщення  вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N  169  (  169-2002-п  ) (далі - Порядок проведення конкурсу).
                      1. Загальні положення
     1.1. Мета проведення іспиту  -  об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  державних службовців.
     1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс.
     1.3. Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну  службу,  передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.
     Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   кадровою  службою  з  відповідним обґрунтуванням.
     Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
     1.4. Об'єктивність проведення іспиту  забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо)  та  відкритістю  інформації  про  них,  єдиними критеріями оцінки.
     1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України ( 254к/96-ВР ),  Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та  "Про  засади  запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), а також   законодавства   з   урахуванням  специфіки  функціональних повноважень   відповідного   державного   органу  та  структурного підрозділу.
     Перелік питань  на  перевірку  знання   Конституції   України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу"  ( 3723-12 ) та  "Про  засади  запобігання  та  протидії  корупції" ( 1506-17 ) (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
     1.6. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань  для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного органу та  його  структурних підрозділів затверджуються керівником органу,  в якому проводиться конкурс,  відповідно  до  Порядку  проведення  конкурсу  та  цього Порядку.  Питання  мають бути актуальними,  ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах,  які  втратили  чинність,  мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
     1.7. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах масової інформації  та  обов'язково  надаватися для  ознайомлення  всім  учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
     1.8. Екзаменаційні  білети формуються за формою,  наведеною у додатку 2 до цього Порядку,  та затверджуються головою  конкурсної комісії.  До  кожного  білета  включається  по  одному  питанню на перевірку  знання  Конституції  України  (  254к/96-ВР  ),  Закону України  "Про  державну  службу"  ( 3723-12 ), Закону України "Про засади  запобігання  та  протидії  корупції"  (  1506-17  ) та два питання  на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних  повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу - всього 5 питань.
     1.9. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають  містити питання,   визначені   в   Переліку   (додаток   1),  питання  4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням   специфіки  функціональних  повноважень  відповідного державного органу та його структурного  підрозділу,  затвердженого керівником державного органу, в якому проводиться конкурс.
     1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.
     1.11. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень відповідного  державного  органу  та  його структурного підрозділу можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів  у  залежності  від  кваліфікаційних  вимог до відповідних рівнів посад.
     1.12. У   державних  органах,  що  мають  комп'ютерні  засоби контролю знань,  можливе проведення  іспиту  шляхом  комп'ютерного тестування  з  урахуванням  положень  Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу  в  окремому  державному органі,  що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.
     1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
     1) організаційна підготовка до іспиту;
     2) складання іспиту;
     3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
     1.14. Кадрова  служба  за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.
              2. Організаційна підготовка до іспиту
     2.1. Організаційна підготовка до іспиту  проводиться  в  день проведення  іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення вакантних посад.
     2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
     2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на  запитання  кандидатів  щодо   процедури   іспиту.   Інформація секретаря  про  умови  складання  іспиту  має  бути достатньою для кандидатів.  Він повинен упевнитися,  що всі  кандидати  зрозуміли умови іспиту,  в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних  питань  вони  мають  бути  розв'язані  головою конкурсної комісії.
                       3. Складання іспиту
     3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
     3.2. Іспит  складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за  наявності  відповідних  умов,  передбачених  пунктом 3.3 цього Порядку,  іспит може проводитися одночасно на заміщення  декількох вакантних посад.
     3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює  спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета. Кандидати  не  можуть  самостійно  залишати  приміщення,  в  якому складається іспит, до його закінчення.
     3.4. Іспит  складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату  за  його  вибором  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.
     3.5. Іспит складається державною мовою.
     3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу,  в якому  проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові  кандидата,  номер  білета  та  питання,  зазначені  в білеті.
     Після підготовки  відповідей  на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
     3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
            4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
     4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
     П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України ( 254к/96-ВР ),  Законів України "Про державну  службу"  (  3723-12  )  та  "Про  засади  запобігання та протидії   корупції"   (   1506-17  )  та  успішно  справилися  із запитаннями   на  перевірку  знання  законодавства  з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень  відповідного  державного органу та його структурного підрозділу.
     Чотири бали   виставляється  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України ( 254к/96-ВР ),  Законів  України  "Про державну  службу"  (  3723-12  )  та  "Про  засади  запобігання та протидії  корупції"  (  1506-17  )  і достатньо володіють знаннями законодавства  з  урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.
     Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
     Два бали  виставляється  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття   нормативно-правових   актів,  але  в  процесі  відповіді допустили значну кількість помилок.
     Один бал   виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на питання у встановлений строк.
     4.2. По  закінченні  часу,  відведеного  на складання іспиту, проводиться  перевірка  відповідей  та   їх   оцінювання.   Оцінка проводиться   всіма  членами  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на  кожне  питання екзаменаційного  білета.  Такі  оцінки  виставляються  на аркуші з відповідями кандидата.
     4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної  суми  балів  в  екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
     4.4. Аркуші  з  відповідями  кандидатів  зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної  комісії  у  кадровій службі.
     4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.
     4.6. Кандидати,  які   набрали   менше   50   відсотків   від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
     4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
     4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 Начальник правового відділу  Головдержслужби України                         О. Сміян

 

 

 

 

         ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
                                      Додаток
                                      до листа Головдержслужби
                                      04.06.2003  N 42/3673
 
                           РОЗ'ЯСНЕННЯ
         щодо особливостей проведення конкурсу та порядку
       проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних
             посад в органах місцевого самоврядування
 
     Частиною другою  статті  10  Закону  України  "Про  службу  в
органах  місцевого  самоврядування"  (  2493-14  )  визначено,  що
проведення  конкурсу  при  прийнятті  на службу в органи місцевого
самоврядування здійснюється в порядку,  визначеному законодавством
України про державну службу.
     Враховуючи зазначене,  органи  місцевого  самоврядування  при
проведенні  конкурсу мають керуватися Порядком проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  15.02.2002 р.  N 169
( 169-2002-п ),  а при проведенні  іспитів  -  Загальним  порядком
проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад
державних  службовців,  затвердженим  спільним  наказом  Головного
управління   державної  служби  України  та  Української  Академії
державного управління при Президентові України від  10.05.2002  р.
N 30/84  (  z0446-02  ),  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України  від  24.05.2002  р.  за   N   446/6734,   з   урахуванням
особливостей    проходження    служби    в    органах    місцевого
самоврядування,  визначених Законом України "Про службу в  органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ).
     I. Особливості  проведення конкурсу при прийнятті на службу
в органи місцевого самоврядування.
     Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб
органів  місцевого  самоврядування  третьої  -  сьомої   категорій
проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 169 ( 169-2002-п ),
крім випадків,  коли законами України  встановлено  інший  порядок
заміщення таких посад.
     Для проведення конкурсу розпорядженням сільського, селищного,
міського голови,  голови районної, районної у місті, обласної ради
утворюється конкурсна комісія,  яку очолює,  як правило,  секретар
сільської,  селищної,  міської  ради,  заступник  голови районної,
районної  у  місті,  обласної  ради.  До  складу  комісії   можуть
включатися керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів
сільської,  селищної,  міської,  районної у місті  ради,  посадові
особи  виконавчих  апаратів  районної,  обласної ради,  працівники
кадрової і юридичної служб,  інші працівники.  У органі  місцевого
самоврядування  з  нечисленним  апаратом (до п'яти осіб) конкурсну
комісію  може  очолювати  керівник  цього  органу,  а  до   складу
конкурсної комісії можуть включатися депутати відповідної ради.
     Рішення про  проведення   конкурсу   приймається   сільським,
селищним,  міським  головою,  головою районної,  районної у місті,
обласної  ради  за  наявності  вакантної  посади  посадової  особи
місцевого самоврядування. Конкурс проводиться поетапно.
     Перший етап - публікація у  пресі  та  поширення  через  інші
засоби  масової  інформації  відомостей  про  конкурс на заміщення
вакантних посад та умови конкурсу  не  пізніше  як  за  місяць  до
проведення  конкурсу,  а  також  доведення  інформації  до  відома
працівників сільської,  селищної,  міської, районної у місті ради,
їх  виконавчих органів,  працівників виконавчих апаратів районної,
обласної ради.
     Другий етап  - прийом документів від осіб,  які бажають взяти
участь у конкурсі,  та  їх  попередній  розгляд  на  відповідність
встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.
     Третій етап - проведення іспиту та відбір кандидатів.
     Особи, які  бажають взяти участь у конкурсі,  подають на ім'я
сільського,  селищного, міського голови, голови районної, районної
у  місті,  обласної ради заяву,  до якої додаються особовий листок
обліку  кадрів,  автобіографія,  копія  документів   про   освіту,
декларація про доходи,  зобов'язання фінансового характеру, в тому
числі і за кордоном,  щодо себе і членів своєї  сім'ї  за  формою,
затверджуваною  Міністерством  фінансів  України.  Кадрова  служба
відповідного  органу  місцевого  самоврядування  перевіряє  подані
документи  на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття
на службу в  органи  місцевого  самоврядування,  передбаченим  для
кандидатів  на  посаду  посадової  особи місцевого самоврядування.
Якщо зазначені документи кандидатів не  відповідають  встановленим
вимогам, то за рішенням голови конкурсної комісії вони до конкурсу
не допускаються,  про що  їм  повідомляється  кадровою  службою  з
відповідним   обґрунтуванням.   Подані   документи   і   матеріали
конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.
     II. Порядок  проведення  іспитів  кандидатів   на   заміщення
вакантних посад в органах місцевого самоврядування.
 
     З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей  кандидатів  на
заміщення  вакантних  посад  в  органах  місцевого  самоврядування
конкурсною  комісією  органу  місцевого  самоврядування,  в  якому
оголошено конкурс, проводиться іспит.
     Кадрова служба за погодженням з  головою  конкурсної  комісії
визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце
і час його проведення.
     Іспит складають   кандидати  на  заміщення  вакантних  посад,
документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на
службу   в   органи  місцевого  самоврядування,  передбаченим  для
кандидатів на  посади  посадових  осіб  місцевого  самоврядування.
Особи,  документи  яких  не відповідають установленим вимогам,  за
рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,  про
що    їм    повідомляється    кадровою   службою   з   відповідним
обґрунтуванням.  Якщо кандидат наполягає на  участі  в  іспиті  за
даних  обставин,  він допускається до іспиту,  а остаточне рішення
приймає конкурсна комісія.
     Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад
передбачає перевірку  та  оцінку  їх  знань  Конституції   України
( 254к/96-ВР  ),  Законів  України "Про службу в органах місцевого
самоврядування"  (  2493-14  ),  "Про  місцеве  самоврядування   в
Україні"  ( 280/97-ВР ),  "Про державну службу" ( 3723-12 ),  "Про
боротьбу з корупцією" (  356/95-ВР  ),  а  також  законодавства  з
урахуванням   специфіки   функціональних  повноважень  відповідних
відділів, управлінь, інших виконавчих органів сільської, селищної,
міської,  районної  у  місті  ради,  виконавчих апаратів районної,
обласної ради.
     Порядок проведення  іспиту  в органі місцевого самоврядування
та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням
специфіки  функціональних повноважень відділів,  управлінь,  інших
виконавчих органів сільської,  селищної, міської, районної у місті
ради,  виконавчих апаратів районної,  обласної ради затверджуються
головою відповідної ради,  в якій проводиться конкурс,  відповідно
до  Порядку  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад
державних службовців,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 р.  N 169 ( 169-2002-п ),  а при проведенні
іспитів -  Загальним  порядком  проведення  іспиту  кандидатів  на
заміщення   вакантних  посад  державних  службовців,  затвердженим
спільним наказом Головного управління державної служби України  та
Української   Академії   державного  управління  при  Президентові
України від 10.05.2002 р.  N 30/84 ( z0446-02 ),  зареєстрованим в
Міністерстві  юстиції України від 24.05.2002 р.  за N 446/6734,  з
урахуванням    особливостей    служби    в    органах    місцевого
самоврядування,  визначених Законами України "Про службу в органах
місцевого  самоврядування"   (   2493-14   )   та   "Про   місцеве
самоврядування  в  Україні"  (  280/97-ВР  ).  Питання  мають бути
актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.
Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність,
мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
     Екзаменаційні білети  для  проведення  іспитів  кандидатів на
заміщення  вакантних  посад  в  органах  місцевого  самоврядування
складаються  за  формою,  наведеною у додатку 2 Загального порядку
проведення  іспиту  кандидатів  на   заміщення   вакантних   посад
державних  службовців  (  z0446-02  ),  та  затверджуються головою
конкурсної комісії.
     До кожного  білета включається по одному питанню на перевірку
знання Конституції України ( 254к/96-ВР  ),  Закону  України  "Про
місцеве  самоврядування  в Україні" ( 280/97-ВР ),  Закону України
"Про службу в  органах  місцевого  самоврядування"  (  2493-14  ),
Закону  України  "Про державну службу" ( 3723-12 ) (в частині,  що
регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), Закону
України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та два питання на
перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки
функціональних повноважень сільської,  селищної, міської, районної
у місті ради,  її відділів,  управлінь,  інших виконавчих органів,
районної,  обласної  ради,  її  виконавчого апарату - всього п'ять
питань.
      Кандидати,  які  успішно склали іспит, але не були відібрані
для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної
комісії  можуть  бути  рекомендовані  для зарахування до кадрового
резерву  в  цьому  органі місцевого самоврядування і протягом року
прийняті  на  вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного
конкурсу.   Кандидати,   які  не  склали  іспит,  не  можуть  бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
     Конкурсна комісія  повідомляє   кандидатів   про   результати
конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
    Рішення конкурсної комісії та результати іспиту  можуть  бути
оскаржені  у порядку,  передбаченому постановою Кабінету Міністрів
України від 15  лютого  2002  року  N  169  (  169-2002-п  )  "Про
затвердження  Порядку  проведення  конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців".

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko