Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  про Центр надання адміністративних послуг  виконавчого комітету Калуської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 25.03.2016  №  192

Секретар міської ради

Роман Боднарчук

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг   виконавчого комітету Калуської міської ради

 

1. Загальні положення

            1.1.Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (далі – Центр) створений з метою забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг, зокрема видачі документів дозвільного характеру та здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

            1.2.У Центрі забезпечується надання адміністративних послуг та видача документів дозвільного характеру суб’єктам звернень шляхом взаємодії адміністраторів з суб’єктами надання адміністративних послуг.

            1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Калуською міською радою.

            1.4. Центр підпорядкований, підзвітний і підконтрольний міському голові та виконавчому комітету міської ради. Міський голова визначає свого заступника, який безпосередньо відповідає за роботу Центру.

            1.5. Центр у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, Калуської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  а також цим Положенням.          

2. Основні  завдання Центру

            2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається рішенням Калуської міської ради.

У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.             

            Складовою частиною Центру є сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,  сектор державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сектор реєстрації місця проживання.

Графік роботи  Центру затверджується розпорядженням  міського голови.

Адміністративні послуги надаються згідно з інформаційними та технологічними картками, які розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг та затверджуються міським головою.

Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора,  який організовує надання адміністративних послуг.

           Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

           Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, затверджується рішенням міської ради.

           Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3. Основні завдання адміністратора

            3.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг .

3.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

3.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.5.Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.7. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону.

3.8. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.9. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

4. Права адміністратора

4.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

4.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

4.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

5. Сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

5.1. Сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету  міської ради (далі – сектор) є  суб’єктом державної реєстрації прав, який утворюється та ліквідовується рішенням міської ради.

5.2. Сектор очолює завідувач сектору – державний реєстратор.  Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Чисельність працівників визначається міською радою.

5.3. Сектор у своїй діяльності підзвітний, підконтрольний, підпорядкований міському голові та керівнику Центру.

5.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

5.5. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5.6. Державні реєстратори  сектору реєстрації речових прав на нерухоме майно мають печатки встановленого взірця.

5.7. Сектор у встановленому порядку:

5.7.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

5.7.2. Готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

5.7.3. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

5.7.4. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно;

5.7.5. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

5.7.6. Забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства;

5.7.7. Забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;

5.7.8. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

5.7.9. Вживає заходи для запобігання порушенням у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

5.7.10. Здійснює інші покладені на сектор повноваження згідно з чинним законодавством.

5.8. Сектор  має право:

5.8.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

5.8.2 Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовувати відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.8.3. Інформувати керівника Центру щодо ненадання організаціями, установами, органами або їх посадовими особами документів та інших матеріалів, необхідних для виконання сектором покладених на нього завдань та функцій.

6. Сектор державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

6.1. Сектор  державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань   центру надання адміністративних послуг виконавчого комітетуКалуської  міської ради ( далі сектор ) є  суб’єктом державної реєстрації прав, який утворюється та ліквідовується рішенням міської ради.

6.2. Сектор очолює завідувач сектору – державний реєстратор.  Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Чисельність працівників визначається міською радою.

6.3. Сектор у своїй діяльності підзвітний, підконтрольний, підпорядкований міському голові та керівнику Центру.

6.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

6.5. Державні реєстратори  мають печатки відповідного взірця.

6.6. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної  реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців , в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

6.7. Сектор у встановленому порядку:

6.7.1. Забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

6.7.2. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

6.7.3. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надання відомостей з нього відповідно до законодавства;

6.7.4. Забезпечує ведення реєстраційних справ у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

6.7.5. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

6.7.6 Здійснює інші покладені на сектор повноваження згідно з чинним законодавством.

6.8. Сектор  має право:

6.8.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6.8.2. Інформувати керівника Центру щодо ненадання організаціями, установами, органами або їх посадовими особами документів та інших матеріалів, необхідних для виконання сектором покладених на нього завдань та функцій.

7. Сектор реєстрації місця проживання центру надання  адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

7.1. Сектор  реєстрації місця проживання   центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету  міської ради (далі – сектор ) є  органом реєстрації, який утворюється та ліквідовується рішенням міської ради.

7.2. Сектор очолює завідувач,  утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Чисельність працівників визначається міською радою.

7.3. Сектор у своїй діяльності підзвітний, підконтрольний, підпорядкований міському голові та керівнику Центру.

7.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

7.5.Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері міграції, реєстрації зміни місця проживання, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

7.6. Сектор у встановленому порядку:

7.6.1. Здійснює формування та ведення Реєстру територіальної громади;

7.6.2. Реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7.6.3. Передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

7.6.4. Сектор є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади

7.6.5. Здійснює обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 7.6.6. Вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб.

7.6.7. Надає в установленому законодавством порядку органам ведення Державного реєстру виборців та іншим органам виконавчої влади передбачені законодавством відомості.

7.6.8. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з  його діяльністю.

7.6.9. Проводить аналіз та опрацювання інформації з питань державної реєстрації місця проживання.

7.6.10. Сектор є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

7.6.11. Здійснює інші дії покладені на сектор повноваження згідно з чинним законодавством.

7.7. Сектор  має право:

7.7.1. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для державної реєстрації прав;

7.7.2. Інформувати керівника Центру щодо ненадання організаціями, установами, органами або їх посадовими особами документів та інших матеріалів, необхідних для виконання сектором покладених на нього завдань та функцій;

8. Керівництво Центром

8.1. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства про працю та Закону України «Про державну службу».

8.2. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

8.2.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

8.2.2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

8.2.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

8.2.4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

8.2.5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції керівництву щодо матеріально - технічного забезпечення Центру;

8.2.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

8.2.7. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр. 

9. Організаційне забезпечення роботи Центру

  Центр під час покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету, міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами організаціями, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого рішенням міської ради переліку.

Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, які надають адміністративні послуги залучаються до роботи Центру згідно розпорядження міського голови.

Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи, організації, які надають адміністративні  послуги на території міста, залучаються до роботи Центру відповідно до закону.

10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється  за рахунок державного та  місцевого бюджетів.

 

 

Начальник ЦНАП                                                              Надія Марій

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko