Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Доступ до публічної інформації

2014.11.21

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

                           від  10.06.2011 року №  180 -р                                

Про заходи щодо забезпечення доступу

до публічної інформації згідно з

Законом України „Про доступ до публічної інформації"

у виконавчих органах Калуської міської ради.  

 

 

З метою забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації", на підставі п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити:

         1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Калуська міська рада та її виконавчий комітет (надалі - розпорядник інформації), згідно з додатком 1.

         1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію, згідно з додатком 2.

1.3. Примірний порядок складання та подання запитів на інформацію, згідно з додатком 3.

1.4. Форми запитів на інформацію з інструкцією щодо подання запиту на інформацію та її отримання в Калуській міській раді та її виконавчих органах, згідно з додатком 4.

2.  Керівникам структурних підрозділів міської ради зі статусом юридичної особи протягом червня-липня 2011 року затвердити власними розпорядчими документами відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, відповідальних осіб з питань запитів на інформацію, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту, що надійшов безпосредньо до відповідного структурного підрозділу.

3. Визначити юридичний відділ виконавчого комітету міської ради, як орган відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у міській раді та її виконавчому комітеті.

4.  Визначити особою, відповідальною у міській раді та її виконавчому комітеті за оприлюднення інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації", спеціаліста І категорії організаційного відділу виконавчого комітету міської ради Мельничук Лесю Ярославівну (надалі - відповідальна особа міської ради), в обов'язки якої входить також опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію.

5. Визначити загальний відділ виконавчого комітету міської ради, як орган у міській раді та її виконавчому комітеті, відповідальний за реєстрацію запитів на інформацію, що надійшли безпосередньо до міської ради і її виконавчого комітету, та надання консультацій під час їх оформлення.

 6. Визначити:

- спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, їх копіями кабінет № 5 адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради (м.Калуш, вул. І.Франка, 1);

- телефонний номер 2-18-09 для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі;

- номер факсу 7-00-15 для  прийняття запитів на інформацію, поданих факсом, та надання на них відповідей;

- електронну адресу orgkmvk@ukr.net для  прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі, та надання на них відповідей.

7. Начальникам відповідних підрозділів міської ради зі статусом юридичної особи протягом червня-липня 2011 року:

- визначити з числа працівників посадову особу, відповідальну за організацію доступу до публічної інформації та за оперативне, систематичне надання інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації" відповідальній особі міської ради для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради;

- визначити з числа працівників посадову особу з питань запитів на інформацію, відповідальну за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту;

- підготувати проекти рішень міської ради про внесення відповідних змін до положень про відділи, управління та служби;

- внести відповідні зміни до посадових інструкцій посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, за надання інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації" відповідальній особі міської ради та відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз і контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту, що надійшов безпосередньо до відповідного структурного підрозділу;

- здійснити підготовку відповідних матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація відповідно до ст. 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації", та надавати їх в міру оновлення такої інформації відповідальній особі міської ради.

8. Відповідальній особі міської ради:

- розробити структуру розділу сторінки щодо публічної інформації на офіційному веб-сайті Калуської міської ради протягом червня-липня 2011 року;

- забезпечити створення та оприлюднення повної бази даних щодо публічної інформації Калуської міської ради та її виконавчих органів до 30 серпня 2011 року.

9. Відділу організаційно-правової роботи міської ради (Наталія Табачук) та загальному відділу виконавчого комітету міської ради (Лілія Демид) розробити проекти рішень про внесення змін до Регламентів міської ради та Виконавчого комітету міської ради у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних актів з цього питання протягом липня-серпня 2011 року.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Наталію Бабій.

 

 

Міський голова                                                              Ігор Насалик

                                                                                                           

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 10.06.2011 року  № 180-р

 

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Калуська міська рада та її виконавчий комітет

(надалі - розпорядник інформації)

 

         Усі запити на публічну інформацію, які надходять безпосередньо до розпорядника інформації (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом міської ради. Робота із запитами на публічну інформацію, що надійшли безпосередньо до інших структурних підрозділів міської ради зі статусом юридичної особи проводиться визначеними у відповідному структурному підрозділі посадовими особами з питань запитів на інформацію, відповідальними за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту. Реєстрація запитів на публічну інформацію, що надійшли безпосередньо  до інших структурних підрозділів міської ради зі статусом юридичної особи ведеться окремо. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

         Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

         Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

         Залежно від змісту запиту, який поступив безпосередньо до міської ради та її виконавчого комітету, він направляється секретарю міської ради, керуючому справами виконкому, заступникам міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі міської ради і надсилається адресату. Порядок розгляду, реєстрації та надання відповіді на запити на публічну інформацію, що надійшли безпосередньо  до інших структурних підрозділів міської ради зі статусом юридичної особи, визначається наказом керівника такого структурного підрозділу. 

         Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

         Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

         У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли розпорядник інформації відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

         Якщо розпоряднику інформації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

         Керуючий справами виконкому                                                Наталія Бабій

        

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 10.06.2011 року №  180-р

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

 

1. У міській раді до службової належить така інформація:

1) що міститься у документах міської ради, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації".

 

 

         Керуючий справами виконкому                                      Наталія Бабій                                         

 

 

                                                                 

  Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 10.06.2011 року № 180-р

 

 

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК

складання та подання запитів на інформацію

 

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

         Керуючий справами виконкому                                                Наталія Бабій

                                                                  

 

Додаток 4

 до розпорядження міського голови

 від 10.06.2011 року  № 180-р

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                       Виконавчий комітет

                                                                           Калуської міської ради

                                                                           вул.Франка, 1

                                                                           м.Калуш, 77300

 

 

ЗАПИТ на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

або

Загальний опис інформації, що запитується

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати е-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон

запитувача

Дата запиту, підпис

Зареєстровано                                                           

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від юридичної особи в письмовому вигляді

 

 

Примітки:

         1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Калуської міської ради і її виконавчого комітету розміщена на веб-сайті Калуської міської ради www.kalushcity.if.ua

         2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу - Виконавчий комітет Калуської міської ради м.Калуш, вул.Франка,1 77300;

на електронну адресу - orgkmvk@ukr.net

телефаксом - (03472) 7-00-15

за телефоном - (03472) 2-18-09

         3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації

         5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

         6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

         7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

         8. Інформація на запит надається безоплатно.

         9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

         10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko